Můj košík 0 items - 0 Kč 0
Pře­mýš­lí­te nad tím, co letos své blíz­ké nadě­lit pod stro­me­ček?
Vykouz­le­te jí úsměv na tvá­ři s voňa­vou svíč­kou, ve kte­ré se navíc skrý­vá luxus­ní šperk. Ten obje­ví­te v kaž­dé svíč­ce, kte­rou si u nás objed­ná­te. Zda ale nová maji­tel­ka obje­ví dopl­něk ze stří­b­ra, zla­ta nebo bude mít dokon­ce štěs­tí na pra­vé dia­man­ty, to už zůstá­vá pře­kva­pe­ním.
Mezi šper­ky najde­te napří­klad prs­te­ny či náram­ky. Pokud si však nejste jis­tí veli­kos­tí, může­te objed­nat tře­ba krás­né náuš­ni­ce nebo řetí­zek s pří­věs­kem. A jest­li chce­te svou blíz­kou oprav­du roz­maz­lit, při­hoď­te do koší­ku svíč­ku s celou sadou. Díky ní se bude cítit výji­meč­ně a vzpo­me­ne si na vás pokaž­dé, co bude šper­ky nosit.

 

 

Potře­bu­je­te při výbě­ru pomoc­nou ruku?
Při­pra­vi­li jsme hned něko­lik tipů na naše vánoč­ní limi­to­va­né edi­ce i oblí­be­né kla­si­ky.
Navrh­ně­te si svou Dia­man­to­vou svíč­ku přes­ně pod­le Vaše­ho vku­su s našim kon­fi­gu­rá­to­rem.

 

K Váno­cům neod­mys­li­tel­ně pat­ří peče­ní vše­ho slad­ké­ho.
Naše letoš­ní limi­to­va­ná edi­ce vykouz­lí tu pra­vou vánoč­ní atmo­sfé­ru a pro­vo­ní celý domov prá­vě dope­če­ný­mi sušen­ka­mi.

 

 

Co by to bylo za Váno­ce bez roz­kro­je­ných jablek? A co tepr­ve když k nim při­dá­te sko­ři­ci!
Pokud má vaše blíz­ká v obli­bě svě­ží vůně, pak ji jis­tě nadchne limi­to­va­ná edi­ce sko­ři­ce s pome­ran­čem.

 

Hle­dá­te dárek pro milov­ni­ci perel? Pak omrk­ně­te naši edi­ci se šper­ky s pra­vý­mi slad­ko­vod­ní­mi per­la­mi.

Na našem e‑shopu najde­te i svíč­ky s věno­vá­ním pro mamin­ku či babič­ku.
Chtě­li bys­te na eti­ke­tu natisk­nout vlast­ní věno­vá­ní či vzkaz? Kouk­ně­te na naši kate­go­rii s per­so­na­li­zo­va­ný­mi štít­ky.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com