Můj košík 0 items - 0 Kč 0

Infor­ma­ce o Dia­man­to­vých svíč­kách

Dia­man­to­vé svíč­ky nabí­zí jedi­neč­ný záži­tek. Krás­ná jem­ná vůně, uklid­ňu­jí­cí tep­lo a miho­ta­vé svět­lo svíč­ky se spo­jí s napě­tím a oče­ká­vá­ním ele­gant­ní­ho dáreč­ku. Šperk na vás čeká při­bliž­ně 3–5cm pod hla­di­nou vosku, u sví­ček vol­něsto­jí­cích až u samé­ho dna svíč­ky. Po opa­tr­ném vyjmu­tí a roz­ba­le­ní uvi­dí­te, jaké jste měli štěs­tí. Dou­fá­me, že šperk bude odpo­ví­dat vaše­mu vku­su. Bude­me také rádi, když na naší Face­boo­ko­vou strán­ku při­dá­te video nebo fot­ku vaše­ho šper­ku a svíč­ky. Zasí­lat své pří­spěv­ky může­te také na email [email protected]. Děku­je­me za zakou­pe­ní Dia­man­to­vé svíč­ky a dou­fá­me, že vše bude k vaší spo­ko­je­nos­ti, v opač­ném pří­pa­dě nás pro­sím nevá­hej­te kon­tak­to­vat na uve­de­ném emai­lu.

Poky­ny k pou­ži­tí Dia­man­to­vých sví­ček

 1. Svíč­ku nikdy neza­pa­luj­te poblíž hoř­la­vých mate­ri­á­lů.
 2. Svíč­ku vždy postav­te na nehoř­la­vý, dosta­teč­ně vel­ký, rov­ný pod­sta­vec (talíř apod.). Pokud svíč­ku umís­tí­te na nerov­ný povrch, bude Vám špat­ně hořet.
 3. Při vyjmu­tí balíč­ku se šper­kem postu­puj­te nanej­výš opa­tr­ně a nikdy nevy­jí­mej­te šperk holou rukou! Po vyjmu­tí balíč­ku se šper­kem narov­nej­te kno­ty smě­rem ke stře­du svíč­ky. Nech­te vosk zce­la zatuh­nout, násled­ně zkrať­te kno­ty na poža­do­va­nou dél­ku a může­te zno­vu zapá­lit. Vyjmu­tím balíč­ku kles­ne hla­di­na vosku, je nut­né počí­tat s tím, že pokud nene­chá­te vosk po vyn­dá­ní balíč­ku zatuh­nout, bude svíč­ka špat­ně hořet.
 4. Udr­žuj­te mimo dosah dětí a zví­řat, nejed­ná se o hrač­ku.
 5. Knot udr­žuj­te v dél­ce oko­lo 5–7mm, neměl by být moc dlou­hý ani moc krát­ký, dochá­zí pak k nespráv­né­mu hoře­ní. V pří­pa­dě, že se Vám svíč­ka dusí (hoří malým pla­ma­nem), ode­ber­te dosta­teč­né množ­ství vosku. Pokud máte knot pří­liš dlou­hý, svíč­ku zfouk­ně­te a knot opa­tr­ně zkrať­te.
 6. Při pou­ží­vá­ní svíč­ky může dojít k vypad­nu­tí para­fí­no­vé­ho zákla­du ze skle­ně­né nádo­by, ten­to jev je běž­ný a nejed­ná se o vadu výrob­ku! Vosk se tuhnu­tím smrš­ťu­je a tak dochá­zí ke zmen­še­ní celé­ho obje­mu svíč­ky až o něko­lik mili­me­t­rů, tudíž svíč­ka nemu­sí být napev­no v nádo­bě.
 7. U někte­rých sví­ček si všim­ne­te “vzo­ru” na stě­ně skle­ni­ce, jed­ná se o vosk, kte­rý při tuhnu­tí zůstal nale­pe­ný na skle a zby­tek se při­bliž­ně o 1mm oddá­lil, nejed­ná se o vadu, ale o při­ro­ze­nou vlast­nost vosku.
 8. Dopo­ru­ču­je­me nene­chá­vat svíč­ku hořet déle než 4 hodi­ny v kuse (opti­mál­ně 2 — 3 hodi­ny), může pak dochá­zet k utá­pě­ní kno­tu ve vel­kém množ­ství roz­ta­ve­né­ho vosku. Pokud se vám tak náho­dou sta­ne, nepro­pa­dej­te pani­ce, sta­čí knot např. vid­lič­kou opa­tr­ně narov­nat a nechat vosk zatuh­nout.
 9. Pla­men nikdy nene­chá­vej­te hořet smě­rem ke sklu nebo pří­mo na sklo! Daná část skla se nahře­je, tep­lem roz­táh­ne a sklo v tako­vém pří­pa­dě prask­ne! To pla­tí i pří­pa­dě zapa­lo­vá­ní, nikdy nene­chej­te pla­men hořet smě­rem ke sklu či pří­mo na něj.
 10. Svíč­ku je nej­lep­ší zapa­lo­vat mimo prů­van, aby nedo­chá­ze­lo ke komí­há­ní pla­me­nu, a tím i k opa­lo­vá­ní stěn skle­ně­né nádo­by.
 11. Svíč­ku nene­chá­vej­te hořet bez dozo­ru.
 12. Nedo­dr­že­ní těch­to bez­peč­nost­ních poky­nů a bez­peč­nost­ních poky­nů na štít­ku při­le­pe­ných zespod kaž­dé svíč­ky není důvo­dem k opráv­ně­né rekla­ma­ci.
 13. Vyn­dá­ním balíč­ku se šper­kem je Dia­man­to­vá svíč­ka pova­žo­vá­na za spo­tře­bo­va­nou. Od této chví­le nemů­že­me zaru­čit správ­né hoře­ní svíč­ky.
 14. Tyto bez­peč­nost­ní poky­ny jsou sou­čás­tí Dia­man­to­vých sví­ček. Pokud svíč­ku daru­je­te, pře­dej­te tyto poky­ny spo­leč­ně s Dia­man­to­vou svíč­kou.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com