Můj košík 0 items - 0 Kč 0

Pát­rá­te po ide­ál­ním dár­ku pro svou blíz­kou nebo pozor­nos­ti sama pro sebe?

 

Dia­man­to­vá svíč­ka okouz­lí kaž­dou ženu a dopře­je jí zažít chví­le neru­še­né poho­dy. Nejen­že novou maji­tel­ku potě­ší svým nad­ča­so­vým designem a omam­nou vůní, ale uvnitř vosku na ni čeká i tajem­ný šperk ze stří­b­ra, zla­ta nebo zla­ta s pří­rod­ním dia­man­tem. Přes­nou podo­bu doplň­ku se však vět­ši­nou dozví až po vylo­ve­ní a roz­ba­le­ní balíč­ku nebo si může­te vybrat z množ­ství šper­ků, kte­ré si na přá­ní může­te nechat zalít do vámi vybra­né vůně.

Skle­ně­nou nádo­bu, v níž se von­ná svíč­ka nachá­zí, lze po doho­ře­ní vosku očis­tit a dále pou­ží­vat tře­ba jako vázu na kvě­ti­ny či sto­já­nek na kos­me­ti­ku. Vel­ké vázy vyrá­bí­me v čes­ké sklár­ně Crys­ta­li­te bohe­mia a tak bude­te jis­tě pře­kva­pe­ni její krás­nou.

Dia­man­to­vé svíč­ky jsou vyrá­bě­né v Čes­ku zce­la ruč­ně. Jsou pou­ži­ty ty nej­kva­lit­něj­ší suro­vi­ny, vyso­ká kon­cen­t­ra­ce von­ných esen­cí zajis­tí, že i neza­pa­lé­ná svíč­ka voní.

Na našem e‑shopu najde­te mno­ho růz­ných edic i vůní od ovoc­ných až po kvě­ti­no­vé tóny. Kro­mě roz­lič­ných sví­ček může­te vybí­rat také mezi růz­ný­mi dru­hy šper­ků. Prs­te­ny a náram­ky vyrá­bí­me hned v něko­li­ka veli­kos­tech tak, abys­te měli jis­to­tu, že vám či vaší blíz­ké oprav­du skvě­le pad­nou. A pokud si s čís­lo­vá­ním nejste jis­tí, vsaď­te na uni­ver­zál­ní náuš­ni­ce nebo řetí­zek s pří­věs­kem. Pst! Pro oprav­do­vé nad­šen­ce máme v nabíd­ce i něko­lik hoto­vých sad.

 

 

Že si stále nevíte rady s výběrem? Mrkněte na naše nejprodávanější edice a inspirujte se volbou našich zákaznic.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com