Můj košík 0 items - 0 Kč 0

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů (GDPR)

 1. Exclusi­ve can­dles s.r.o. se síd­lem Na Návsi 83/68, 747 14 Lud­ge­řo­vi­ce, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo: 06574645, zapsa­né v obchod­ním rejstří­ku vede­ném u Kraj­ské­ho sou­du v Ost­ra­vě, oddíl C, vlož­ka 72368 (dále jen „Správ­ce“), aby ve smys­lu záko­na č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů v plat­ném zně­ní (dále jen „zákon o ochra­ně osob­ních úda­jů“) a ve smys­lu Naří­ze­ní EÚ 2016/679, o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů (dále jen „GDPR“) zpra­co­vá­va­la tyto mé osob­ní úda­je:
 • jmé­no a pří­jme­ní
 • byd­liš­tě
 • e‑mail a tele­fon­ní čís­lo
 1. Výše uve­de­né osob­ní úda­je či někte­ré z těch­to osob­ních úda­jů je nut­né zpra­co­vat za úče­lem napl­ňo­vá­ní obchod­ní a pod­ni­ka­tel­ské čin­nos­ti Správ­ce (včet­ně zasí­lá­ní elek­tro­nic­kých mar­ke­tingo­vých sdě­le­ní, obchod­ních sdě­le­ní, nabí­ze­ní výrob­ků a slu­žeb, news­let­te­rů), pří­pad­ně pro spl­ně­ní smlou­vy uza­vře­né mezi Správ­cem a sub­jek­tem osob­ních úda­jů, pří­pad­ně pro spl­ně­ní práv­ní povin­nos­ti, kte­rá se na Správ­ce vzta­hu­je, even­tu­ál­ně je zpra­co­vá­ní nezbyt­né pro úče­ly opráv­ně­ných zájmů Správ­ce či tře­tí stra­ny.
 1. Poskyt­nu­té osob­ní úda­je budou Správ­cem zpra­co­vá­ny po dobu trvá­ní úče­lu, pro kte­rý je ten­to sou­hlas udě­lo­ván, pří­pad­ně po dobu posky­to­vá­ní plně­ní dle smlou­vy v sou­vis­los­ti se kte­rou je ten­to sou­hlas udě­lo­ván, pří­pad­ně při pou­ži­tí osob­ních úda­jů pro evi­den­ci po dobu, kte­rá vyplý­vá z práv­ních před­pi­sů, pod­le toho, kte­rá lhů­ta uply­ne jako posled­ní.
 1. S výše uve­de­ným zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů udě­lu­ji svůj výslov­ný sou­hlas, při­čemž ten­to sou­hlas mohu vzít kdy­ko­liv zpět, a to napří­klad zaslá­ním e‑mailu nebo dopi­su na kon­takt­ní úda­je spo­leč­nos­ti Dia­man­to­vé svíč­ky, Na Návsi 83/68, 74714 Lud­ge­řo­vi­ce nebo na e‑mailové adre­se [email protected]
 1. Beru na vědo­mí, že zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je pro­vá­dě­no Správ­cem, osob­ní úda­je však pro Správ­ce mohou zpra­co­vá­vat i tito zpra­co­va­te­lé:
 • posky­to­va­tel soft­wa­ru a IT řeše­ní pří­pad­ně dal­ší posky­to­va­te­lé zpra­co­va­tel­ských soft­wa­rů, slu­žeb a apli­ka­cí, kte­ré Správ­ce vyu­ží­vá či v budouc­nu bude vyu­ží­vat.
 1. Potvr­zu­ji, že jsem byl uvě­do­měn o tom, že pod­le záko­na o ochra­ně osob­ních úda­jů a GDPR mám prá­vo:
 • vzít ten­to sou­hlas kdy­ko­liv zpět
 • poža­do­vat po Správ­ci infor­ma­ce, jaké mé osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá
 • poža­do­vat po Správ­ci vysvět­le­ní ohled­ně zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů,
 • vyžá­dat si u Správ­ce pří­stup k poskyt­nu­tým osob­ním úda­jům a tyto nechat aktu­a­li­zo­vat nebo opra­vit,
 • poža­do­vat po Správ­ci výmaz těch­to osob­ních úda­jů,
 • v pří­pa­dě pochyb­nos­tí o dodr­žo­vá­ní povin­nos­tí sou­vi­se­jí­cích se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů se obrá­tit na Správ­ce.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všich­ni v naší fir­mě pova­žu­je­me osob­ní úda­je za vel­mi cen­né infor­ma­ce a pod­le toho s nimi také naklá­dá­me. Pro­sí­me pře­čtě­te si, jak k ochra­ně osob­ních úda­jů při­stu­pu­je­me. Pokud bys­te s jakým­ko­liv bodem nesou­hla­si­li, kon­tak­tuj­te nás.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správ­cem osob­ních úda­jů je:

Exclusi­ve can­dles s.r.o. se síd­lem Na Návsi 83/68, 747 14 Lud­ge­řo­vi­ce, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo: 06574645, zapsa­né v obchod­ním rejstří­ku vede­ném u Kraj­ské­ho sou­du v Ost­ra­vě, oddíl C, vlož­ka 72368

Kon­takt na pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních úda­jů:

Mgr. Pavlí­na Sohro­vá
Mobil: +420 725 936 629
E‑mail: [email protected]

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­me pro násle­du­jí­cí úče­ly:

 1. vyří­ze­ní objed­náv­ky
 2. vyří­ze­ní rekla­ma­ce
 3. zod­po­vě­ze­ní Vašich dota­zů
 4. cíle­nou nabíd­ku naše­ho zbo­ží a slu­žeb
 5. mar­ke­tingo­vé akce
 6. ucho­vá­ní his­to­rie náku­pů pro úče­ly cíle­ní nabí­dek

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpra­co­vá­vá­me jen nezbyt­ně nut­né úda­je, abychom Vám moh­li nabíd­nout kva­lit­ní zbo­ží a služ­by na míru.

 • Jmé­no, pří­jme­ní, oslo­ve­ní
 • Pohla­ví
 • Fak­tu­rač­ní adre­sa
 • Adre­sa pro zasí­lá­ní objed­na­né­ho zbo­ží
 • Tele­fon­ní čís­lo
 • E‑mailová adre­sa
 • His­to­rie náku­pů
 • His­to­rie navští­ve­ných strá­nek na webu
 • His­to­rie akti­vit v e‑mailových kam­pa­ních

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osob­ní úda­je chrá­ní­me jako oko v hla­vě a niko­mu tře­tí­mu je nepro­dá­me! Abychom Vám moh­li nabí­zet to nej­lep­ší zbo­ží a služ­by přes­ně na míru, tak pou­ží­vá­me kva­lit­ní nástro­je tře­tích stran.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­me pou­ze po nezbyt­ně nut­nou dobu, kte­rá se liší pod­le úče­lů zpra­co­vá­ní:

 Účel zpra­co­vá­ní  Doba ulo­že­ní osob­ních úda­jů
 Vyří­ze­ní objed­náv­ky  Nejdéle 2 roky od vysta­ve­ní daňo­vé­ho dokla­du
 Vyří­ze­ní rekla­ma­ce  Nejdéle 1 rok od ukon­če­ní rekla­mač­ní­ho říze­ní
 Cíle­ná nabíd­ka zbo­ží a slu­žeb  Nejdéle 30 dnů od odvo­lá­ní sou­hla­su
 Mar­ke­tingo­vé akce  Nejdéle 30 dnů od odvo­lá­ní sou­hla­su
 Ucho­vá­ní his­to­rie náku­pů pro
úče­ly cíle­ní nabí­dek
 Nejdéle 30 dnů od odvo­lá­ní sou­hla­su

V pří­pa­dě, že jste odvolal(a) sou­hlas s e‑mailovou mar­ke­tingo­vou komu­ni­ka­cí (odhlá­še­ním, klik­nu­tím na Toto je SPAM), tak ucho­vá­vá­me Vaši e‑mailovou adre­su v zakó­do­va­né podo­bě trva­le — aby se nemoh­lo stát, že se náho­dou zno­vu někdy při­hlá­sí­te.

VAŠE PRÁVA

Vaše osob­ní úda­je jsou cit­li­vé infor­ma­ce a máte prá­vo vědět, jak s nimi naklá­dá­me. Nevá­hej­te se na nás kdy­ko­liv obrá­tit, pokud bude­te potře­bo­vat:

 • zís­ká­ní opi­su osob­ních úda­jů —  napiš­te nám a my Vám pošle­me, jaká data o Vás máme,
 • opra­vu osob­ních úda­jů – napiš­te nám, jaké úda­je máme špat­ně a my zajis­tí­me jejich změ­nu,
 • výmaz osob­ních úda­jů — pokud si nepře­je­te, aby Vaše osob­ní data byla dále zpra­co­vá­vá­na, ozvě­te se nám a my se o to posta­rá­me,
 • odvo­lat sou­hlas — pokud chce­te odvo­lat Váš sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů, dej­te nám pro­sím vědět.
 • podat stíž­nost — naším dozo­ro­vým úřa­dem je Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů, může­te se na něj kdy­ko­liv obrá­tit se svým pro­blé­mem (nicmé­ně věří­me tomu, že to nebu­de potře­ba a že všech­ny Vaše pří­pad­né stíž­nos­ti vyře­ší­me k Vaší spo­ko­je­nos­ti spo­lu)

PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

Pro zlep­šo­vá­ní našich slu­žeb a cíle­né nabíd­ky zbo­ží pou­ží­vá­me nástro­je pro auto­ma­ti­zo­va­né zpra­co­vá­ní a pro­fi­lo­vá­ní. Sle­du­je­me cho­vá­ní zákaz­ní­ků na našem webu a v e‑mailu a pod­le toho upra­vu­je­me naše strán­ky a kam­pa­ně, abychom Vám doká­za­li nabíd­nout služ­by pří­mo na míru.

ODKAZY NA LEGISLATIVU

Postu­pu­je­me vždy v sou­la­du s plat­nou legisla­ti­vou, jejíž plné zně­ní najde­te na těch­to odka­zech:


Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů

Pro­střed­nic­tvím webo­vé apli­ka­ce udě­lu­je­te v sou­la­du s usta­no­ve­ním § 5 záko­na č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů, v plat­ném zně­ní (dále jen Zákon o ochra­ně osob­ních úda­jů), sou­hlas se zpra­co­vá­ním Vašich osob­ních úda­jů v roz­sa­hu Vámi poskyt­nu­tých osob­ních údajů(dále jen Osob­ní úda­je) spo­leč­nos­ti 08151296

Tele­fon: + 420 725 936 629, e‑mail: [email protected] jako správ­ci Osob­ních úda­jů (dále jen Správ­ce):
Úče­lem zpra­co­vá­ní Osob­ních úda­jů jsou mar­ke­tingo­vé čin­nos­ti, zejmé­na poskyt­nu­tí kom­plex­ních infor­ma­cí o pro­duk­tech a služ­bách Správ­ce a jiných sub­jek­tů, kte­ré Správ­ce, pří­pad­ně zpra­co­va­te­lé Vám poskyt­nou pro­střed­nic­tvím zasí­lá­ní infor­ma­cí, nabí­dek, nabí­dek účas­ti na mar­ke­tingo­vých sou­tě­žích, výzku­mech a anke­tách, a to i elek­tro­nic­ký­mi pro­střed­ky (zejmé­na tele­fo­nic­ky, e‑mailem, pro­střed­nic­tvím SMS a MMS zpráv). Sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů udě­lu­je­te dob­ro­vol­ně, a to na dobu 10-ti roků a jste si vědom, že práv­ním zákla­dem zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je Zákon o ochra­ně osob­ních úda­jů. Osob­ní úda­je mohou být zpra­co­vá­vá­ny rov­něž Správ­cem pově­ře­ný­mi zpra­co­va­te­li za pou­ži­tí manu­ál­ních a auto­ma­ti­zo­va­ných způ­sobů zpra­co­vá­ní.
Pou­če­ní o Vašich prá­vech:
Požá­dá­te-li Správ­ce o infor­ma­ci ohled­ně zpra­co­vá­ní Osob­ních úda­jů, je Vám Správ­ce povi­nen tako­vou infor­ma­ci bez zby­teč­né­ho odkla­du poskyt­nout. Obsa­hem infor­ma­ce bude vždy sdě­le­ní o:
 • úče­lu zpra­co­vá­ní Osob­ních úda­jů;
 • osob­ních úda­jích, kte­ré jsou před­mě­tem zpra­co­vá­ní, včet­ně veš­ke­rých dostup­ných infor­ma­cí o jejich zdro­ji;
 • pova­ze auto­ma­ti­zo­va­né­ho zpra­co­vá­ní v sou­vis­los­ti s jeho vyu­ži­tím pro roz­ho­do­vá­ní, jestli­že jsou na zákla­dě toho­to zpra­co­vá­ní čině­ny úko­ny nebo roz­hod­nu­tí, jejichž obsa­hem je zásah do Vaše­ho prá­va a opráv­ně­ných zájmů;
 • pří­jem­ci, pří­pad­ně kate­go­ri­ích pří­jem­ců Osob­ních úda­jů.
Máte rov­něž prá­vo:
 • na pří­stup k Osob­ním úda­jům;
 • poža­do­vat opra­vu Osob­ních úda­jů v sou­la­du se Záko­nem o ochra­ně osob­ních úda­jů;
 • kdy­ko­li svůj sou­hlas odvo­lat písem­ným ozná­me­ním doru­če­ným do síd­la Správ­ce.
Pokud se domní­vá­te, že Správ­ce či zpra­co­va­tel pro­vá­dí zpra­co­vá­ní Osob­ních úda­jů v roz­po­ru s ochra­nou Vaše­ho sou­kro­mé­ho a osob­ní­ho živo­ta nebo v roz­po­ru se záko­nem, zejmé­na jsou-li Osob­ní úda­je nepřes­né s ohle­dem na účel jejich zpra­co­vá­ní, může­te:
 • požá­dat Správ­ce či zpra­co­va­te­le o vysvět­le­ní;
 • požá­dat, aby Správ­ce či zpra­co­va­tel odstra­nil tak­to vznik­lý stav;
 • se obrá­tit s pod­ně­tem na Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů.

Kupu­jí­cí sou­hla­sí se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů pro­dá­va­jí­cím, a to pro úče­ly rea­li­za­ce práv a povin­nos­tí z kup­ní smlou­vy

Zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů kupu­jí­cí­ho může pro­dá­va­jí­cí pově­řit tře­tí oso­bu, jakož­to zpra­co­va­te­le. Kro­mě osob dopra­vu­jí­cích zbo­ží nebu­dou osob­ní úda­je pro­dá­va­jí­cím bez před­cho­zí­ho sou­hla­su kupu­jí­cí­ho pře­dá­vá­ny tře­tím oso­bám.

Kupu­jí­cí dále sou­hla­sí, aby jeho e‑mailová adre­sa byla pře­dá­na za úče­lem zaslá­ní dotaz­ní­ku spo­ko­je­nos­ti pro­vo­zo­va­te­li inter­ne­to­vých strá­nek, spo­leč­nos­ti Heu­re­ka Shop­ping s.r.o., Karo­lin­ská 650/1, 186 00 Pra­ha 8 – Kar­lín, Čes­ká repub­li­ka, C 218977 vede­ná u Měst­ské­ho sou­du v Pra­ze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727.

Osob­ní úda­je budou zpra­co­vá­vá­ny po dobu trvá­ní úče­lu zpra­co­vá­ní. Osob­ní úda­je budou zpra­co­vá­vá­ny v elek­tro­nic­ké podo­bě auto­ma­ti­zo­va­ným způ­so­bem nebo v tiš­tě­né podo­bě neau­to­ma­ti­zo­va­ným způ­so­bem.

Kupu­jí­cí potvr­zu­je, že poskyt­nu­té osob­ní úda­je jsou přes­né a že byl pou­čen o tom, že se jed­ná o dob­ro­vol­né poskyt­nu­tí osob­ních úda­jů.

Cookies

Za úče­lem zvý­še­ní uži­va­tel­ské pří­vě­ti­vos­ti pou­ží­vá pro­dá­va­jí­cí pro pro­voz e‑shopu tzv. coo­kies — malé tex­to­vé sou­bo­ry, kte­ré jsou při návštěvě esho­pu ulo­že­ny v počí­ta­či návštěv­ní­ka e‑shopu pro ucho­vá­vá­ní a pří­le­ži­tost­né sle­do­vá­ní pohy­bu návštěv­ní­ků v e‑shopu. Zaklik­nu­tím infor­ma­ce o pou­ží­vá­ní coo­kies na úvod­ní strán­ce e‑shopu návštěv­ník sou­hla­sí s pou­ží­vá­ním coo­kies. Bliž­ší infor­ma­ce o coo­kies si může návštěv­ník pře­číst na odka­ze nachá­ze­jí­cím se hned ved­le zaklik­nu­tí. Návštěv­ník nemu­sí udě­lit sou­hlas s pou­ží­vá­ním coo­kies, v tako­vém pří­pa­dě však Pro­dá­va­jí­cí nemů­že zaru­čit plnou funkč­nost e‑shopu.

Coo­kies sou­bo­ry, kte­ré vyu­ží­vá­me ke zlep­še­ní kon­for­tu naku­po­vá­ní:

1. Face­book Pixel a coo­kies

1. sle­du­je akti­vi­tu návštěv­ní­ků na webu

2. návštěv­ní­ky iden­ti­fi­ku­je mezi uži­va­te­li Face­book

3. na zákla­dě akti­vi­ty uži­va­te­lům zob­ra­zu­je­me dal­ší rele­vant­ní rekla­mu 4. Zása­dy pou­ží­vá­ní Face­book coo­kies: https://www.facebook.com/policies/cookies/

2. Goo­gle AdWords

1. reklam­ní sys­tém uklá­dá návštěv­ní­kům naše­ho webu sou­bo­ry coo­kies

2. díky tomu vám může­me zob­ra­zo­vat rele­vant­ní per­so­na­li­zo­va­nou rekla­mu 3. Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů Goo­gle, Inc.: https://policies.google.com/privacy

3. Seznam Sklik

1. reklam­ní sys­tém uklá­dá návštěv­ní­kům naše­ho webu sou­bo­ry coo­kies

2. díky tomu vám může­me zob­ra­zo­vat rele­vant­ní per­so­na­li­zo­va­nou rekla­mu 3. Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů Seznam.cz, a.s. https://napoveda.seznam.cz/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ 4. Pro­hlá­še­ní Seznam.cz, a.s. k GDPR https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com