Můj košík 0 items - 0 Kč 0

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchod­ní spo­leč­nos­ti
Exclusi­ve can­dles s.r.o.
se síd­lem Na Návsi 83/68, 747 14 Lud­ge­řo­vi­ce
iden­ti­fi­kač­ní čís­lo: 06574645
zapsa­né v obchod­ním rejstří­ku vede­ném vede­né­ho vede­ná u Kraj­ské­ho sou­du v Ost­ra­vě, oddíl C, vlož­ka 72368
pro pro­dej zbo­ží pro­střed­nic­tvím on-line obcho­du umís­tě­né­ho na inter­ne­to­vé adre­se www.diamantovesvicky.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchod­ní pod­mín­ky (dále jen „obchod­ní pod­mín­ky“) obchod­ní spo­leč­nos­ti Exclusi­ve can­dles s.r.o. se síd­lem Na Návsi 83/68, 747 14 Lud­ge­řo­vi­ce, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo: 06574645, zapsa­né v obchod­ním rejstří­ku vede­ném u Kraj­ské­ho sou­du v Ost­ra­vě, oddíl C, vlož­ka 72368 (dále jen „pro­dá­va­jí­cí“) upra­vu­jí v sou­la­du s usta­no­ve­ním § 1751 odst. 1 záko­na č. 89/2012 Sb., občan­ský záko­ník (dále jen „občan­ský záko­ník“) vzá­jem­ná prá­va a povin­nos­ti smluv­ních stran vznik­lé v sou­vis­los­ti nebo na zákla­dě kup­ní smlou­vy (dále jen „kup­ní smlou­va“) uza­ví­ra­né mezi pro­dá­va­jí­cím a jinou fyzic­kou oso­bou (dále jen „kupu­jí­cí“) pro­střed­nic­tvím inter­ne­to­vé­ho obcho­du pro­dá­va­jí­cí­ho. Inter­ne­to­vý obchod je pro­dá­va­jí­cím pro­vo­zo­ván na webo­vé strán­ce umíst­ně­né na inter­ne­to­vé adre­se www.diamantovesvicky.cz (dále jen „webo­vá strán­ka“), a to pro­střed­nic­tvím roz­hra­ní webo­vé strán­ky (dále jen „webo­vé roz­hra­ní obcho­du“).

1.2 Usta­no­ve­ní obchod­ních pod­mí­nek jsou nedíl­nou sou­čás­tí kup­ní smlou­vy. Kup­ní smlou­va a obchod­ní pod­mín­ky jsou vyho­to­ve­ny v čes­kém jazy­ce. Kup­ní smlou­vu lze uzavřít v čes­kém jazy­ce.

1.3 Zně­ní obchod­ních pod­mí­nek může pro­dá­va­jí­cí měnit či dopl­ňo­vat. Tím­to usta­no­ve­ním nejsou dotče­na prá­va a povin­nos­ti vznik­lá po dobu účin­nos­ti před­cho­zí­ho zně­ní obchod­ních pod­mí­nek.

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Webo­vé roz­hra­ní obcho­du obsa­hu­je infor­ma­ce o zbo­ží, a to včet­ně uve­de­ní cen jed­not­li­vé­ho zbo­ží. Ceny zbo­ží jsou uve­de­ny včet­ně všech sou­vi­se­jí­cích poplat­ků. Ceny zbo­ží zůstá­va­jí v plat­nos­ti po dobu, kdy jsou zob­ra­zo­vá­ny ve webo­vém roz­hra­ní obcho­du. Tím­to usta­no­ve­ním není ome­ze­na mož­nost pro­dá­va­jí­cí­ho uzavřít kup­ní smlou­vu za indi­vi­du­ál­ně sjed­na­ných pod­mí­nek.
Nejsme plát­ci DPH.

2.2 Webo­vé roz­hra­ní obcho­du obsa­hu­je také infor­ma­ce o nákla­dech spo­je­ných s dodá­ním zbo­ží, bal­né je v ceně dodá­ní zbo­ží. Infor­ma­ce o nákla­dech spo­je­ných s bale­ním a dodá­ním zbo­ží uve­de­né ve webo­vém roz­hra­ní obcho­du pla­tí pou­ze v pří­pa­dech, kdy je zbo­ží doru­čo­vá­no v rám­ci úze­mí Čes­ké repub­li­ky, Doprav­cem DPD také Slo­ven­ské repub­li­ky.

2.3 Pro objed­ná­ní zbo­ží vypl­ní kupu­jí­cí objed­náv­ko­vý for­mu­lář ve webo­vém roz­hra­ní obcho­du. Objed­náv­ko­vý for­mu­lář obsa­hu­je zejmé­na infor­ma­ce o:
— objed­ná­va­ném zbo­ží (objed­ná­va­né zbo­ží „vlo­ží“ kupu­jí­cí do elek­tro­nic­ké­ho nákup­ní­ho koší­ku webo­vé­ho roz­hra­ní obcho­du),
— kupu­jí­cí také může zadat vlast­ní text na eti­ke­tu a vybrat si veli­kost prs­te­nu (úpra­va na přá­ní kupu­jí­cí­ho), dle vybra­né edi­ce,
— způ­so­bu úhra­dy kup­ní ceny zbo­ží, úda­je o poža­do­va­ném způ­so­bu doru­če­ní objed­ná­va­né­ho zbo­ží a
— infor­ma­ce o nákla­dech spo­je­ných s dodá­ním zbo­ží (dále spo­leč­ně jen jako „objed­náv­ka“).

2.4 Před zaslá­ním objed­náv­ky pro­dá­va­jí­cí­mu je kupu­jí­cí­mu umož­ně­no zkon­t­ro­lo­vat a měnit úda­je, kte­ré do objed­náv­ky kupu­jí­cí vlo­žil, a to i s ohle­dem na mož­nost kupu­jí­cí­ho zjiš­ťo­vat a opra­vo­vat chy­by vznik­lé při zadá­vá­ní dat do objed­náv­ky. Objed­náv­ku ode­šle kupu­jí­cí pro­dá­va­jí­cí­mu klik­nu­tím na tla­čít­ko „ODESLAT“. Úda­je uve­de­né v objed­náv­ce jsou pro­dá­va­jí­cím pova­žo­vá­ny za správ­né.

2.5 Ode­slá­ní objed­náv­ky se pova­žu­je za tako­vý úkon kupu­jí­cí­ho, kte­rý nepo­chyb­ným způ­so­bem iden­ti­fi­ku­je objed­ná­va­né zbo­ží, kup­ní cenu, oso­bu kupu­jí­cí­ho, způ­sob úhra­dy kup­ní ceny, a je pro smluv­ní stra­ny závaz­ným návrhem kup­ní smlou­vy. Pod­mín­kou plat­nos­ti objed­náv­ky je vypl­ně­ní všech povin­ných úda­jů v objed­náv­ko­vém for­mu­lá­ři, sezná­me­ní se s těmi­to obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi na webo­vé strán­ce a potvr­ze­ní kupu­jí­cí­ho o tom, že se s těmi­to obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi sezná­mil a rozu­mí jim.

2.6 Pro­dá­va­jí­cí nepro­dle­ně po obdr­že­ní objed­náv­ky toto obdr­že­ní kupu­jí­cí­mu potvr­dí elek­tro­nic­kou poš­tou, a to na adre­su elek­tro­nic­ké poš­ty kupu­jí­cí­ho uve­de­nou v uži­va­tel­ském roz­hra­ní či v objed­náv­ce (dále jen „elek­tro­nic­ká adre­sa kupu­jí­cí­ho“).

2.7 Smluv­ní vztah mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím vzni­ká doru­če­ním při­je­tí objed­náv­ky (akcepta­cí), jež je pro­dá­va­jí­cím zaslá­no kupu­jí­cí­mu elek­tro­nic­kou poš­tou, a to na adre­su elek­tro­nic­ké poš­ty kupu­jí­cí­ho.

2.8 V pří­pa­dě, že někte­rý z poža­dav­ků uve­de­ných v objed­náv­ce nemů­že pro­dá­va­jí­cí spl­nit, zašle kupu­jí­cí­mu na elek­tro­nic­kou adre­su kupu­jí­cí­ho pozmě­ně­nou nabíd­ku s uve­de­ním mož­ných vari­ant objed­náv­ky a vyžá­dá si sta­no­vis­ko kupu­jí­cí­ho. Toto lze také tele­fo­nic­kou for­mou. Nový návrh kup­ní smlou­vy a kup­ní smlou­va je v tako­vém pří­pa­dě uza­vře­na až akcepta­cí kupu­jí­cí­ho pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­ké poš­ty či tele­fo­nic­ky.

2.9 Kupu­jí­cí sou­hla­sí s pou­ži­tím komu­ni­kač­ních pro­střed­ků na dál­ku při uza­ví­rá­ní kup­ní smlou­vy. Nákla­dy vznik­lé kupu­jí­cí­mu při pou­ži­tí komu­ni­kač­ních pro­střed­ků na dál­ku v sou­vis­los­ti s uza­vře­ním kup­ní smlou­vy (nákla­dy na inter­ne­to­vé při­po­je­ní, nákla­dy na tele­fon­ní hovo­ry) si hra­dí kupu­jí­cí sám, při­čemž tyto nákla­dy se neli­ší od základ­ní saz­by.

2.10 Kupu­jí­cí je si vědom, že v pří­pa­dě poru­še­ní kup­ní smlou­vy, např. opa­ko­va­né­ho nepře­vze­tí objed­náv­ky může­me dal­ší objed­náv­ky stor­no­vat, pří­pad­ně zablo­ko­vat tako­vé­mu zákaz­ní­ko­vi dal­ší mož­nost náku­pu.

3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DIAMANTOVÝCH SVÍČEK

3.1Každá Dia­man­to­vá svíč­ka je vyro­be­na na přá­ní zákaz­ní­ka pod­le zákaz­ní­ko­vy objed­náv­ky.

3.2Předmětem pro­de­je je von­ná svíč­ka s vlast­ním tex­tem, popř. bez vlast­ní­ho tex­tu v růz­ných veli­kos­tech a v růz­ných hod­no­tách. Ukry­tý šperk je dárek, kte­rý je sou­čás­ti mar­ke­tingo­vé pod­po­ry pro­dej­nos­ti samot­ných sví­ček. Kaž­dá Dia­man­to­vá svíč­ka obsa­hu­je šperk.

3.3 Kupu­jí­cí má mož­nost si vybrat veli­kost prs­te­nu ukry­té­ho v Dia­man­to­vé svíč­ce z dle aktu­ál­ní dostup­né nabíd­ky (výběr je mož­ný v závis­los­ti na edi­ci). Je nut­né, aby si kupu­jí­cí před objed­ná­ním pře­mě­řit svou veli­kost prs­te­nu ve zlat­nic­tví. Kupu­jí­cí zod­po­ví­dá za výběr správ­né veli­kos­ti prs­te­nu. Poz­děj­ší výmě­na  veli­kos­tí ani vzhle­du není mož­ná.

3.4 Sou­čás­tí někte­rých edic Dia­man­to­vých sví­ček je vlast­ní text nebo foto­gra­fie na eti­ke­tě. Tako­vá Svíč­ka je upra­ve­na na přá­ní zákaz­ní­ka, nevzta­hu­je se na ni tedy prá­vo na odstou­pe­ní od smlou­vy ve lhů­tě 14 dní od obdr­že­ní zbo­ží. Zákaz­ník s tím­to sezná­men a sou­hla­sí s tím.

3.4 V závis­los­ti na edi­ci jsou v Dia­man­to­vých svíč­kách ukry­ty šper­ky ze stří­b­ra 925/1000. Typ šper­ku si volí zákaz­ník — např. náuš­ni­ce, prs­ten, nára­mek, pří­vě­sek, řetí­zek, náhr­del­ník, sada apod. Vzhled je v závis­los­ti na edi­ci pře­kva­pe­ní. Někte­ré edi­ce obsa­hu­jí pře­dem daný vzhled šper­ku. Dal­ší typy šper­ků nejsou nijak vylou­če­ny. Někte­ré šper­ky mohou obsa­ho­vat pří­rod­ní perly.Šperky mohou být růz­né­ho typu, dle dané edi­ce. Kate­go­rie náuš­ni­ce s kla­sic­kým zapí­ná­ním neob­sa­hu­je puze­ty — pec­ky, afro­háč­ky apod. Kate­go­rie visa­cí náuš­ni­ce však zahru­nu­je visa­cí náuš­ni­ce, pro­to­že obsa­hu­jí kla­sic­ké zapí­ná­ní. Puze­ty — pec­ky mohou být jak se zaráž­kou, tak šrou­bo­va­cí. Foto­gra­fie u pro­duk­tů zob­ra­zu­jí pře­váž­ně malou ukáz­ku šper­ků. Nejed­ná o foto­gra­fii všech vzo­rů šper­ků, kte­ré jsou do Dia­man­to­vých sví­ček ukrý­vá­ny.

3.6 Šper­ky ukry­té v Dia­man­to­vých svíč­kách jsou náhod­né co do ceny, tak typu. Typ šper­ku jed­no­du­še zjis­tí­te zadá­ním kodu, kte­rý je u kvy­bra­ných typů šper­ků, do apli­ka­ce ve webo­vém roz­hra­ní. Uve­de­ná hod­no­ta stří­br­ných šper­ků je ori­en­tač­ní pro­dej­ní cena v běž­ném kamen­ném obchodě/zlatnictví, či jiné pro­dej­ně pro­dá­va­jí­cí výrob­ky z dra­hých kovů. Nemů­že­me s jis­to­tou tvr­dit, že stej­ný či podob­ný typ šper­ku není mož­né zakou­pit v  pro­dej­ně s pou­ži­tým zbo­žím, v baza­ru, v pro­dej­ně ve výpro­de­ji nebo pro­střed­nic­tvím inter­ne­to­vé pro­vo­zov­ny (esho­pu), kde pod­mín­ky pro pro­dej toho­to zbo­ží umož­ňu­je pro­dej za niž­ší ceny.

3.7 Vzhle­dem k nároč­nos­ti výro­by  Dia­man­to­vých sví­ček mohou Dia­man­to­vé svíč­ky vyka­zo­vat povr­cho­vé vady (např. poškrá­bá­ní, bub­li­ny, praskli­ny apod.). Tyto vady však nijak nebrá­ní hoře­ní a úče­lu sví­ček. Dia­man­to­vé svíč­ky jsou ruč­ně vyrá­bě­né nároč­nou tech­no­lo­gií, nelze tedy tyto vady při výro­bě odstra­nit a nejsou důvo­dem k rekla­ma­ci. Také upo­zor­ňu­je­me, že vosk může vyka­zo­vat na povrchu bub­lin­ky, mapy odliš­né bar­vy či oddá­le­ní vosku od skla, popř. leh­ké povr­cho­vé nerov­nos­ti. Tako­vé vlast­nos­ti nejsou důvo­dem k výmě­ně či rekla­ma­ci. Dále upo­zor­ňu­je­me, že vosk, zejmé­na v rozích a oko­lo kno­tu (však i v dal­ších mís­tech), může vli­vem níz­kých okol­ních tep­lot popras­kat. Pro­to důraz­ně nedo­po­ru­ču­je­me v zim­ních měsí­cích pou­ží­vat zejmé­na Alza­bo­xy.

3.8 Bez­peč­nost pou­ži­tí Dia­man­to­vých sví­ček (čtě­te pro­sím pozor­ně)

 • Svíč­ku nikdy neza­pa­luj­te poblíž hoř­la­vých mate­ri­á­lů.
 • Svíč­ku vždy postav­te na nehoř­la­vý, dosta­teč­ně vel­ký, rov­ný pod­sta­vec (talíř apod.). Pokud svíč­ku umís­tí­te na nerov­ný povrch, bude Vám špat­ně hořet.
 • Při vyjmu­tí balíč­ku se šper­kem postu­puj­te nanej­výš opa­tr­ně a nikdy nevy­jí­mej­te šperk holou rukou! Po vyjmu­tí balíč­ku se šper­kem narov­nej­te kno­ty smě­rem ke stře­du svíč­ky. Nech­te vosk zce­la zatuh­nout, násled­ně zkrať­te kno­ty na poža­do­va­nou dél­ku a může­te zno­vu zapá­lit. Vyjmu­tím balíč­ku kles­ne hla­di­na vosku, je nut­né počí­tat s tím, že pokud nene­chá­te vosk po vyn­dá­ní balíč­ku zatuh­nout, bude svíč­ka špat­ně hořet.
 • Udr­žuj­te mimo dosah dětí a zví­řat, nejed­ná se o hrač­ku.
 • Knot udr­žuj­te v dél­ce oko­lo 5–7mm, neměl by být moc dlou­hý ani moc krát­ký, dochá­zí pak k nespráv­né­mu hoře­ní. V pří­pa­dě, že se Vám svíč­ka dusí (hoří malým pla­ma­nem), ode­ber­te dosta­teč­né množ­ství vosku. Pokud máte knot pří­liš dlou­hý, svíč­ku zfouk­ně­te a knot opa­tr­ně zkrať­te.
 • Při pou­ží­vá­ní svíč­ky může dojít k vypad­nu­tí para­fí­no­vé­ho zákla­du ze skle­ně­né nádo­by, ten­to jev je běž­ný a nejed­ná se o vadu výrob­ku! Vosk se tuhnu­tím smrš­ťu­je a tak dochá­zí ke zmen­še­ní celé­ho obje­mu svíč­ky až o něko­lik mili­me­t­rů, tudíž svíč­ka nemu­sí být napev­no v nádo­bě.
 • U někte­rých sví­ček si všim­ne­te “vzo­ru” na stě­ně skle­ni­ce, jed­ná se o vosk, kte­rý při tuhnu­tí zůstal nale­pe­ný na skle a zby­tek se při­bliž­ně o 1mm oddá­lil, nejed­ná se o vadu, ale o při­ro­ze­nou vlast­nost vosku.
 • Dopo­ru­ču­je­me nene­chá­vat svíč­ku hořet déle než 4 hodi­ny v kuse (opti­mál­ně 2 — 3 hodi­ny), může pak dochá­zet k utá­pě­ní kno­tu ve vel­kém množ­ství roz­ta­ve­né­ho vosku. Pokud se vám tak náho­dou sta­ne, nepro­pa­dej­te pani­ce, sta­čí knot např. vid­lič­kou opa­tr­ně narov­nat a nechat vosk zatuh­nout.
 • Pla­men nikdy nene­chá­vej­te hořet smě­rem ke sklu nebo pří­mo na sklo! Daná část skla se nahře­je, tep­lem roz­táh­ne a sklo v tako­vém pří­pa­dě prask­ne! To pla­tí i pří­pa­dě zapa­lo­vá­ní, nikdy nene­chej­te pla­men hořet smě­rem ke sklu či pří­mo na něj.
 • Svíč­ku je nej­lep­ší zapa­lo­vat mimo prů­van, aby nedo­chá­ze­lo ke komí­há­ní pla­me­nu, a tím i k opa­lo­vá­ní stěn skle­ně­né nádo­by.
 • Svíč­ku nene­chá­vej­te hořet bez dozo­ru.
 • Nedo­dr­že­ní těch­to bez­peč­nost­ních poky­nů a bez­peč­nost­ních poky­nů na štít­ku při­le­pe­ných zespod kaž­dé svíč­ky není důvo­dem k opráv­ně­né rekla­ma­ci.
 • Vyn­dá­ním balíč­ku se šper­kem je Dia­man­to­vá svíč­ka pova­žo­vá­na za spo­tře­bo­va­nou. Od této chví­le nemů­že­me zaru­čit správ­né hoře­ní svíč­ky. A není tedy důvo­dem k opráv­ně­né rekla­ma­ci.
 • Tyto bez­peč­nost­ní poky­ny jsou sou­čás­tí Dia­man­to­vých sví­ček. Pokud svíč­ku daru­je­te, pře­dej­te tyto poky­ny spo­leč­ně s Dia­man­to­vou svíč­kou.
 • Vol­něsto­jí­cí svíč­ky postav­te na nehoř­la­vý, dosta­teč­ně vel­ký, rov­ný pod­sta­vec (talíř apod.). Pokud svíč­ku umís­tí­te na nerov­ný povrch, bude Vám špat­ně hořet. Svíč­ku zapal­te. Nech­te hořet max. 3 hodi­ny v jed­nom kuse. Po hoře­ní a vychlad­nu­tí uprav­te díl­ku kno­tu na cca 5mm. Vosk nech­te dosta­teč­ně odho­řet až k balíč­ku se šper­kem. Jakmi­le je balí­ček uvolnšný, může­te jej vytáh­nout. Při vyta­ho­vá­ní balíč­ku musí­te postu­po­vat nanej­výš opa­tr­ně a svíč­ka nesmí hořet. Balí­ček vybal­te z ochran­ných vrs­tev, uvnitř se ukrý­vá šperk. Vyn­dá­ním balíč­ku se šper­kem je Dia­man­to­vá svíč­ka pova­žo­vá­na za spo­tře­bo­va­nou. Od této chví­le nemů­že­me zaru­čit správ­né hoře­ní svíč­ky. A není tedy důvo­dem k opráv­ně­né rekla­ma­ci.
 • Upo­zor­ňu­je­me, že vli­vem tep­la mohou šper­ky zčer­nat. Ty však sta­čí pou­ze vyčis­tit pří­prav­ky k tomu urče­ný­mi a šperk bude mít opět původ­ní bar­vu.

3.9 Veli­kos­ti typů Dia­man­to­vých sví­ček

 1. Dia­man­to­vé svíč­ky malé (Mini­Gift, Par­fum apod.)
  • výš­ka nádo­by 9 cm, hor­ní prů­měr 9 cm,
  • váha vosku cca 190 g.
 2. Dia­man­to­vé svíč­ky střed­ní (Stan­dard apod.)
  • výš­ka nádo­by 13,5 cm, hor­ní prů­měr 8,7 cm,
  • váha vosku cca 350 g.
 3. Dia­man­to­vé svíč­ky v hra­na­tých vázách (Eclusi­ve, Wood apod.)
  • zpra­vi­dla dva kno­ty — bavl­ně­né, dře­vě­né,
  • roz­mě­ry 14 x 9 x 7 cm,
  • váha vosku 480 g.
 4. Dia­man­to­vé svíč­ky vol­něsto­jí­cí (Luxu­ry apod.)
  • Dia­man­to­vé svíč­ky bez skla, lako­va­né, dva kno­ty,
  • výš­ka cca 16 cm, ovál­ná základ­na 13 x 6 cm
  • váha vosku cca 760 g.

4 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zbo­ží a pří­pad­né nákla­dy spo­je­né s dodá­ním zbo­ží dle kup­ní smlou­vy může kupu­jí­cí uhra­dit pro­dá­va­jí­cí­mu násle­du­jí­cí­mi způ­so­by:
— v hoto­vos­ti na dobír­ku (zapla­ce­ní hoto­vos­tí pře­prav­ci při pře­vze­tí zásil­ky),
— pla­teb­ní kar­tou při výde­ji zbo­ží dle vybra­né­ho doprav­ce (v objed­náv­ce na dobír­ku),
— pla­teb­ní kar­tou onli­ne,
— onli­ne pře­vo­dem,
— u Alza­bo­xů lze pla­tit dobír­ku pou­ze přes apli­ka­ci doprav­ce (DPD).

4.2 Spo­leč­ně s kup­ní cenou je kupu­jí­cí povi­nen zapla­tit pro­dá­va­jí­cí­mu také nákla­dy spo­je­né s bale­ním a dodá­ním zbo­ží ve smlu­ve­né výši (bal­né je sou­čás­tí doprav­né­ho). Není-li uve­de­no výslov­ně jinak, rozu­mí se dále kup­ní cenou i nákla­dy spo­je­né s dodá­ním zbo­ží.

3.3 V pří­pa­dě plat­by v hoto­vos­ti či v pří­pa­dě plat­by na dobír­ku je kup­ní cena splat­ná při pře­vze­tí zbo­ží. V pří­pa­dě bez­ho­to­vost­ní plat­by je kup­ní cena splat­ná v bez­pro­střed­ně po ode­slá­ní objed­náv­ky.

3.4 Pokud není uve­de­no jinak pří­pad­né sle­vy z ceny zbo­ží poskyt­nu­té pro­dá­va­jí­cím kupu­jí­cí­mu nelze vzá­jem­ně kom­bi­no­vat.

3.5 Pro­dá­va­jí­cí vysta­ví ohled­ně pla­teb pro­vá­dě­ných na zákla­dě kup­ní smlou­vy kupu­jí­cí­mu daňo­vý doklad – fak­tu­ru. Pro­dá­va­jí­cí není plát­cem daně z při­da­né hod­no­ty. Daňo­vý doklad – fak­tu­ru vysta­ví pro­dá­va­jí­cí kupu­jí­cí­mu po uhra­ze­ní ceny zbo­ží a zašle jej v elek­tro­nic­ké podo­bě.

3.6 Vir­tu­ál­ní pro­dukt je pro­dukt urče­ný POUZE pro úče­ly esho­pu, nedá se zakou­pit ani nijak uplat­nit jakou­ko­li for­mou. Pokud jej zákaz­ník zakou­pít, bude z objed­náv­ky bez náhra­dy vyma­zán.

4 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Zakáz­ko­vá výro­ba

 1. Kaž­dá Dia­man­to­vá svíč­ka je vyrá­bě­na na zákla­dě indi­vi­du­ál­ní objed­náv­ky a dle spe­ci­fic­kých poža­dav­ků spo­tře­bi­te­le (dále jen “zakáz­ko­vá výro­ba”).
 2. V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 1837 písm. c) občan­ské­ho záko­ní­ku (zákon č. 89/2012 Sb.) spo­tře­bi­tel nemá prá­vo odstou­pit od kup­ní smlou­vy ve lhů­tě 14 dní od pře­vze­tí zbo­ží. Kaž­dá Dia­man­to­vá síč­ka je vyrá­bě­na na zákla­dě přá­ní zákaz­ní­ka dle jeho objed­náv­ky, tedy je vyro­be­na na zakáz­ku.
 3. Tím­to je spo­tře­bi­tel infor­mo­ván a výslov­ně sou­hla­sí s tím, že objed­náv­ka Dia­man­to­vé svíč­ky, kte­rá je vyro­be­na na zakáz­ku, není před­mě­tem prá­va na odstou­pe­ní od smlou­vy bez udá­ní důvo­du.
 4. Spo­tře­bi­tel potvr­zu­je, že byl s tím­to usne­se­ním sezná­men před uza­vře­ním kup­ní smlou­vy a že s ním bez­vý­hrad­ně sou­hla­sí.

4.2 Nejed­ná-li se o pří­pad uve­de­ný v čl. 5.1 či o jiný pří­pad, kdy nelze od kup­ní smlou­vy odstou­pit, má kupu­jí­cí v sou­la­du s usta­no­ve­ním § 1829 odst. 1 občan­ské­ho záko­ní­ku prá­vo od kup­ní smlou­vy odstou­pit, a to do čtr­nác­ti (14) dnů od pře­vze­tí zbo­ží, při­čemž v pří­pa­dě, že před­mě­tem kup­ní smlou­vy je něko­lik dru­hů zbo­ží nebo dodá­ní něko­li­ka čás­tí, běží tato lhů­ta ode dne pře­vze­tí posled­ní dodáv­ky zbo­ží. Odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy musí být pro­dá­va­jí­cí­mu ode­slá­no ve lhů­tě uve­de­né v před­cho­zí větě.

4.3 V pří­pa­dě odstou­pe­ní od smlou­vy, je zákaz­ník povi­nen kon­tak­to­vat pro­dá­va­jí­cí­ho pro­střed­nic­tvím elek­tro­i­nic­ké kore­spon­den­ce email: [email protected] a zaslat zbo­ží na adre­su síd­la fir­my v původ­ním obal­vém mate­ri­á­lu, bez poško­ze­ní, včet­ně při­lo­že­né fak­tu­ry. Zbo­ží nesmí být poslá­no na dobír­ku, tako­vou zásil­ku pro­dá­va­jí­cí není povi­nen pře­vzít.

4.4 V pří­pa­dě odstou­pe­ní od smlou­vy se kup­ní smlou­va od počát­ku ruší. Peněž­ní pro­střed­ky při­ja­té od kupu­jí­cí­ho budou vrá­ce­ny do čtr­nác­ti (14) dní od dne vrá­ce­ní zbo­ží bez­ho­to­vost­ní ces­tou na účet kupu­jí­cí­ho. Odstou­pí-li kupu­jí­cí od kup­ní smlou­vy, nese kupu­jí­cí nákla­dy spo­je­né s navrá­ce­ním zbo­ží pro­dá­va­jí­cí­mu, a to i v tom pří­pa­dě, kdy zbo­ží nemů­že být vrá­ce­no pro svou pova­hu obvyklou poš­tov­ní ces­tou.

4.5 Nárok na úhra­du ško­dy vznik­lé na zbo­ží je pro­dá­va­jí­cí opráv­něn jed­no­stran­ně zapo­číst pro­ti náro­ku kupu­jí­cí­ho na vrá­ce­ní kup­ní ceny.

4.6 Do doby pře­vze­tí zbo­ží kupu­jí­cím je pro­dá­va­jí­cí opráv­něn kdy­ko­liv od kup­ní smlou­vy odstou­pit. V tako­vém pří­pa­dě vrá­tí pro­dá­va­jí­cí kupu­jí­cí­mu kup­ní cenu bez zby­teč­né­ho odkla­du, a to bez­ho­to­vost­ně na účet urče­ný kupu­jí­cím

4.7 Je-li spo­leč­ně se zbo­žím poskyt­nut kupu­jí­cí­mu dárek, je daro­va­cí smlou­va mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím uza­vře­na s roz­va­zo­va­cí pod­mín­kou, že dojde-li k odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy kupu­jí­cím, pozbý­vá daro­va­cí smlou­va ohled­ně tako­vé­ho dár­ku účin­nos­ti a kupu­jí­cí je povi­nen spo­lu se zbo­žím pro­dá­va­jí­cí­mu vrá­tit i poskyt­nu­tý dárek.

4.8 Nepře­vze­tí objed­na­né­ho zbo­ží není pova­žo­vá­no za řád­né odstou­pe­ní od smlou­vy. Pro­dá­va­jí­cí má zákon­né prá­vo na uhra­ze­ní nákla­dů spo­je­ných s výro­bou a dodá­ním zbo­ží k zákaz­ní­ko­vi.

5 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Způ­sob dopra­vy doprav­ní spo­leč­nos­tí DPD. Ode­slá­ním obje­náv­ky sou­hla­sí­te s před­prav­ní­mi pod­mín­ka­mi spo­leč­nos­ti DPD. Jejich vše­o­bec­né obchod­ní pod­mín­ky nalez­ne­te zde: https://www.dpd.com/cz/cs/vseobecne-obchodni-podminky/

5.2 Kupu­jí­cí je povi­nen pře­vzít si zbo­ží při dodá­ní.

5.3. V pří­pa­dě, že je z důvo­dů na stra­ně kupu­jí­cí­ho nut­no zbo­ží doru­čo­vat opa­ko­va­ně nebo jiným způ­so­bem, než bylo uve­de­no v objed­náv­ce, je kupu­jí­cí povi­nen uhra­dit nákla­dy spo­je­né s opa­ko­va­ným doru­čo­vá­ním zbo­ží, resp. nákla­dy spo­je­né s jiným způ­so­bem doru­če­ní.

5.4. Při pře­vze­tí zbo­ží od pře­prav­ce je kupu­jí­cí povi­nen zkon­t­ro­lo­vat nepo­ru­še­nost oba­lů a zbo­ží a v pří­pa­dě jakých­ko­liv závad toto nepro­dle­ně ozná­mit pře­prav­ci a pro­dej­ci (email [email protected]). V tako­vém pří­pa­dě je utné také poří­dit foto­do­ku­men­ta­ci sta­vu zásil­ky, včet­ně foto­gra­fií poško­ze­né­ho zbo­ží a původ­ních oba­lo­vých mate­ri­á­lů. Infor­mo­vat pro­dej­ce je kupu­jí­cí povi­nen v týž den pře­vze­tí zásil­ky. Toto je z důvo­du bez­pro­střed­ní­ho řeše­ní rekla­ma­ce poško­ze­ní u doprav­ce. V pří­pa­dě shle­dá­ní poru­še­ní oba­lu svěd­čí­cí­ho o neo­práv­ně­ném vnik­nu­tí do zásil­ky nemu­sí kupu­jí­cí zásil­ku od pře­prav­ce pře­vzít.

5.5 V pří­pa­dě neú­spěš­né plat­by onli­ne (zejmé­na kar­tou) se objed­náv­ka změ­ní na plat­bu na dobír­ku. Pokud si pře­je­te změ­nit plat­bu na jiný typ, kon­tak­tuj­te nás na onli­ne pod­po­ře nebo emai­lem či tele­fo­nic­ky.

5.6 Zbo­ží pro­dá­va­jí­cí ode­sí­lá zpra­vi­dla do třech (3) pra­cov­ních dnů od objed­ná­ní, bez ohle­du na to, zda kupu­jí­cí napí­še do poznám­ky objed­náv­ky kon­krét­ní datum doru­če­ní či jiná přá­ní ohled­ně ter­mí­nu doru­če­ní. Tako­vé žádosti nemů­že být vyho­vě­no. Pro­dá­va­jí­cí si vyhr­zu­je prá­vo tuto dobu neo­me­ze­ně pro­dlou­žit v závis­los­ti na množ­ství při­ja­tých objed­ná­vek.  Výběr pře­prav­ní spo­leč­nos­ti (a výběr výde­jí­ho mís­ta) je zce­la v režii kupu­jí­cí­ho. Kupu­jí­cí se má mož­nost sezná­mit s ote­ví­ra­cí dobou, dovo­le­ný­mi apod. na webo­vých strán­kách pře­prav­ců (www.dpd.cz). Kupu­jí­cí je tedy před ode­slá­ním objed­náv­ky sezná­men s obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi těch­to pře­prav­ních spo­leč­nos­tí . Změ­ny výdej­ních míst, data doru­če­ní apod. si po pře­dá­ní zásil­ky pře­prav­ci zajiš­ťu­je sám kupu­jí­cí. https://www.dpd.com/cz/cs/vseobecne-obchodni-podminky/

6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Prá­va a povin­nos­ti smluv­ních stran ohled­ně práv z vad­né­ho plně­ní se řídí pří­sluš­ný­mi obec­ně závaz­ný­mi před­pi­sy (zejmé­na usta­no­ve­ní­mi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občan­ské­ho záko­ní­ku).
6.2 Pro­dá­va­jí­cí odpo­ví­dá kupu­jí­cí­mu, že zbo­ží při pře­vze­tí nemá vady. Zejmé­na pro­dá­va­jí­cí odpo­ví­dá kupu­jí­cí­mu, že v době, kdy kupu­jí­cí zbo­ží pře­vzal:
— má zbo­ží vlast­nos­ti, kte­ré si stra­ny ujed­na­ly, a chy­bí-li ujed­ná­ní, má tako­vé vlast­nos­ti, kte­ré pro­dá­va­jí­cí nebo výrob­ce popsal nebo kte­ré kupu­jí­cí oče­ká­val s ohle­dem na pova­hu zbo­ží a na zákla­dě rekla­my jimi pro­vá­dě­né,
— se zbo­ží hodí k úče­lu, kte­rý pro jeho pou­ži­tí pro­dá­va­jí­cí uvá­dí nebo ke kte­ré­mu se zbo­ží toho­to dru­hu obvykle pou­ží­vá,
— je zbo­ží v odpo­ví­da­jí­cím množ­ství, míře,
— zbo­ží vyho­vu­je poža­dav­kům práv­ních před­pi­sů.

6.3 Prá­va z vad­né­ho plně­ní uplat­ňu­je kupu­jí­cí u pro­dá­va­jí­cí­ho na adre­se jeho síd­la. Za oka­mžik uplat­ně­ní rekla­ma­ce se pova­žu­je oka­mžik, kdy pro­dá­va­jí­cí obdr­žel od kupu­jí­cí­ho rekla­mo­va­né zbo­ží.

6.4 Dal­ší prá­va a povin­nos­ti stran sou­vi­se­jí­cí s odpo­věd­nos­tí pro­dá­va­jí­cí­ho za vady může upra­vit rekla­mač­ní řád pro­dá­va­jí­cí­ho.

7 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupu­jí­cí nabý­vá vlast­nic­tví ke zbo­ží zapla­ce­ním celé kup­ní ceny zbo­ží
7.2 Pro­dá­va­jí­cí není ve vzta­hu ke kupu­jí­cí­mu vázán žád­ný­mi kode­xy cho­vá­ní ve smys­lu usta­no­ve­ní § 1826 odst. 1 písm. e) občan­ské­ho záko­ní­ku.
7.3 V pří­pa­dě, že dojde mezi pro­dej­cem a kupu­jí­cím ke vzni­ku spo­tře­bi­tel­ské­ho spo­ru z kup­ní smlou­vy, kte­rý se nepo­da­ří vyře­šit vzá­jem­nou doho­dou, může spo­tře­bi­tel podat návrh na mimosoud­ní řeše­ní tako­vé­ho spo­ru urče­né­mu sub­jek­tu mimosoud­ní­ho řeše­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů, kte­rým je

Čes­ká obchod­ní inspek­ce
Ústřed­ní inspek­to­rát – oddě­le­ní ADR
Ště­pán­ská 15
120 00 Pra­ha 2

Email: [email protected]
Web: adr.coi.cz

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů (GDPR)

 1. Udě­lu­ji tím­to sou­hlas spo­leč­nos­ti Exclusi­ve can­dles s.r.o. se síd­lem Na Návsi 83/68, 747 14 Lud­ge­řo­vi­ce, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo: 06574645, zapsa­né v obchod­ním rejstří­ku vede­ném u Kraj­ské­ho sou­du v Ost­ra­vě, oddíl C, vlož­ka 72368 (dále jen „Správ­ce“), aby ve smys­lu záko­na č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů v plat­ném zně­ní (dále jen „zákon o ochra­ně osob­ních úda­jů“) a ve smys­lu Naří­ze­ní EÚ 2016/679, o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů (dále jen „GDPR“) zpra­co­vá­va­la tyto mé osob­ní úda­je:
 • jmé­no a pří­jme­ní
 • byd­liš­tě
 • e‑mail a tele­fon­ní čís­lo
 1. Výše uve­de­né osob­ní úda­je či někte­ré z těch­to osob­ních úda­jů je nut­né zpra­co­vat za úče­lem napl­ňo­vá­ní obchod­ní a pod­ni­ka­tel­ské čin­nos­ti Správ­ce (včet­ně zasí­lá­ní elek­tro­nic­kých mar­ke­tingo­vých sdě­le­ní, obchod­ních sdě­le­ní, nabí­ze­ní výrob­ků a slu­žeb, news­let­te­rů), pří­pad­ně pro spl­ně­ní smlou­vy uza­vře­né mezi Správ­cem a sub­jek­tem osob­ních úda­jů, pří­pad­ně pro spl­ně­ní práv­ní povin­nos­ti, kte­rá se na Správ­ce vzta­hu­je, even­tu­ál­ně je zpra­co­vá­ní nezbyt­né pro úče­ly opráv­ně­ných zájmů Správ­ce či tře­tí stra­ny.
 1. Poskyt­nu­té osob­ní úda­je budou Správ­cem zpra­co­vá­ny po dobu trvá­ní úče­lu, pro kte­rý je ten­to sou­hlas udě­lo­ván, pří­pad­ně po dobu posky­to­vá­ní plně­ní dle smlou­vy v sou­vis­los­ti se kte­rou je ten­to sou­hlas udě­lo­ván, pří­pad­ně při pou­ži­tí osob­ních úda­jů pro evi­den­ci po dobu, kte­rá vyplý­vá z práv­ních před­pi­sů, pod­le toho, kte­rá lhů­ta uply­ne jako posled­ní.
 1. S výše uve­de­ným zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů udě­lu­ji svůj výslov­ný sou­hlas, při­čemž ten­to sou­hlas mohu vzít kdy­ko­liv zpět, a to napří­klad zaslá­ním e‑mailu nebo dopi­su na kon­takt­ní úda­je spo­leč­nos­ti Dia­man­to­vé svíč­ky, Na Návsi 83/68, 74714 Lud­ge­řo­vi­ce nebo na e‑mailové adre­se [email protected]
 1. Beru na vědo­mí, že zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je pro­vá­dě­no Správ­cem, osob­ní úda­je však pro Správ­ce mohou zpra­co­vá­vat i tito zpra­co­va­te­lé:
 • posky­to­va­tel soft­wa­ru a IT řeše­ní pří­pad­ně dal­ší posky­to­va­te­lé zpra­co­va­tel­ských soft­wa­rů, slu­žeb a apli­ka­cí, kte­ré Správ­ce vyu­ží­vá či v budouc­nu bude vyu­ží­vat.
 1. Potvr­zu­ji, že jsem byl uvě­do­měn o tom, že pod­le záko­na o ochra­ně osob­ních úda­jů a GDPR mám prá­vo:
 • vzít ten­to sou­hlas kdy­ko­liv zpět
 • poža­do­vat po Správ­ci infor­ma­ce, jaké mé osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá
 • poža­do­vat po Správ­ci vysvět­le­ní ohled­ně zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů,
 • vyžá­dat si u Správ­ce pří­stup k poskyt­nu­tým osob­ním úda­jům a tyto nechat aktu­a­li­zo­vat nebo opra­vit,
 • poža­do­vat po Správ­ci výmaz těch­to osob­ních úda­jů,
 • v pří­pa­dě pochyb­nos­tí o dodr­žo­vá­ní povin­nos­tí sou­vi­se­jí­cích se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů se obrá­tit na Správ­ce.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všich­ni v naší fir­mě pova­žu­je­me osob­ní úda­je za vel­mi cen­né infor­ma­ce a pod­le toho s nimi také naklá­dá­me. Pro­sí­me pře­čtě­te si, jak k ochra­ně osob­ních úda­jů při­stu­pu­je­me. Pokud bys­te s jakým­ko­liv bodem nesou­hla­si­li, kon­tak­tuj­te nás.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Exclusi­ve can­dles s.r.o. se síd­lem Na Návsi 83/68, 747 14 Lud­ge­řo­vi­ce, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo: 06574645, zapsa­né v obchod­ním rejstří­ku vede­ném u Kraj­ské­ho sou­du v Ost­ra­vě, oddíl C, vlož­ka 72368

Kon­takt na pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních úda­jů:

Mgr. Pavlí­na Sohro­vá
Mobil: +420 725 936 629
E‑mail: [email protected]

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­me pro násle­du­jí­cí úče­ly:

 1. vyří­ze­ní objed­náv­ky
 2. vyří­ze­ní rekla­ma­ce
 3. zod­po­vě­ze­ní Vašich dota­zů
 4. cíle­nou nabíd­ku naše­ho zbo­ží a slu­žeb
 5. mar­ke­tingo­vé akce
 6. ucho­vá­ní his­to­rie náku­pů pro úče­ly cíle­ní nabí­dek

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpra­co­vá­vá­me jen nezbyt­ně nut­né úda­je, abychom Vám moh­li nabíd­nout kva­lit­ní zbo­ží a služ­by na míru.

 • Jmé­no, pří­jme­ní, oslo­ve­ní
 • Pohla­ví
 • Fak­tu­rač­ní adre­sa
 • Adre­sa pro zasí­lá­ní objed­na­né­ho zbo­ží
 • Tele­fon­ní čís­lo
 • E‑mailová adre­sa
 • His­to­rie náku­pů
 • His­to­rie navští­ve­ných strá­nek na webu
 • His­to­rie akti­vit v e‑mailových kam­pa­ních

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osob­ní úda­je chrá­ní­me jako oko v hla­vě a niko­mu tře­tí­mu je nepro­dá­me! Abychom Vám moh­li nabí­zet to nej­lep­ší zbo­ží a služ­by přes­ně na míru, tak pou­ží­vá­me kva­lit­ní nástro­je tře­tích stran.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­me pou­ze po nezbyt­ně nut­nou dobu, kte­rá se liší pod­le úče­lů zpra­co­vá­ní:

 Účel zpra­co­vá­ní  Doba ulo­že­ní osob­ních úda­jů
 Vyří­ze­ní objed­náv­ky  Nejdéle 2 roky od vysta­ve­ní daňo­vé­ho dokla­du
 Vyří­ze­ní rekla­ma­ce  Nejdéle 1 rok od ukon­če­ní rekla­mač­ní­ho říze­ní
 Cíle­ná nabíd­ka zbo­ží a slu­žeb  Nejdéle 30 dnů od odvo­lá­ní sou­hla­su
 Mar­ke­tingo­vé akce  Nejdéle 30 dnů od odvo­lá­ní sou­hla­su
 Ucho­vá­ní his­to­rie náku­pů pro
úče­ly cíle­ní nabí­dek
 Nejdéle 30 dnů od odvo­lá­ní sou­hla­su

V pří­pa­dě, že jste odvolal(a) sou­hlas s e‑mailovou mar­ke­tingo­vou komu­ni­ka­cí (odhlá­še­ním, klik­nu­tím na Toto je SPAM), tak ucho­vá­vá­me Vaši e‑mailovou adre­su v zakó­do­va­né podo­bě trva­le — aby se nemoh­lo stát, že se náho­dou zno­vu někdy při­hlá­sí­te.

VAŠE PRÁVA

Vaše osob­ní úda­je jsou cit­li­vé infor­ma­ce a máte prá­vo vědět, jak s nimi naklá­dá­me. Nevá­hej­te se na nás kdy­ko­liv obrá­tit, pokud bude­te potře­bo­vat:

 • zís­ká­ní opi­su osob­ních úda­jů —  napiš­te nám a my Vám pošle­me, jaká data o Vás máme,
 • opra­vu osob­ních úda­jů – napiš­te nám, jaké úda­je máme špat­ně a my zajis­tí­me jejich změ­nu,
 • výmaz osob­ních úda­jů — pokud si nepře­je­te, aby Vaše osob­ní data byla dále zpra­co­vá­vá­na, ozvě­te se nám a my se o to posta­rá­me,
 • odvo­lat sou­hlas — pokud chce­te odvo­lat Váš sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů, dej­te nám pro­sím vědět.
 • podat stíž­nost — naším dozo­ro­vým úřa­dem je Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů, může­te se na něj kdy­ko­liv obrá­tit se svým pro­blé­mem (nicmé­ně věří­me tomu, že to nebu­de potře­ba a že všech­ny Vaše pří­pad­né stíž­nos­ti vyře­ší­me k Vaší spo­ko­je­nos­ti spo­lu)

PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

Pro zlep­šo­vá­ní našich slu­žeb a cíle­né nabíd­ky zbo­ží pou­ží­vá­me nástro­je pro auto­ma­ti­zo­va­né zpra­co­vá­ní a pro­fi­lo­vá­ní. Sle­du­je­me cho­vá­ní zákaz­ní­ků na našem webu a v e‑mailu a pod­le toho upra­vu­je­me naše strán­ky a kam­pa­ně, abychom Vám doká­za­li nabíd­nout služ­by pří­mo na míru.

ODKAZY NA LEGISLATIVU

Postu­pu­je­me vždy v sou­la­du s plat­nou legisla­ti­vou, jejíž plné zně­ní najde­te na těch­to odka­zech:


Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů

Pro­střed­nic­tvím webo­vé apli­ka­ce udě­lu­je­te v sou­la­du s usta­no­ve­ním § 5 záko­na č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů, v plat­ném zně­ní (dále jen Zákon o ochra­ně osob­ních úda­jů), sou­hlas se zpra­co­vá­ním Vašich osob­ních úda­jů v roz­sa­hu Vámi poskyt­nu­tých osob­ních údajů(dále jen Osob­ní úda­je) spo­leč­nos­ti Exclusi­ve can­dles s.r.o. se síd­lem Na Návsi 83/68, 747 14 Lud­ge­řo­vi­ce, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo: 06574645, zapsa­né v obchod­ním rejstří­ku vede­ném u Kraj­ské­ho sou­du v Ost­ra­vě, oddíl C, vlož­ka 72368

Tele­fon: + 420 725 936 629, e‑mail: [email protected] jako správ­ci Osob­ních úda­jů (dále jen Správ­ce):
Úče­lem zpra­co­vá­ní Osob­ních úda­jů jsou mar­ke­tingo­vé čin­nos­ti, zejmé­na poskyt­nu­tí kom­plex­ních infor­ma­cí o pro­duk­tech a služ­bách Správ­ce a jiných sub­jek­tů, kte­ré Správ­ce, pří­pad­ně zpra­co­va­te­lé Vám poskyt­nou pro­střed­nic­tvím zasí­lá­ní infor­ma­cí, nabí­dek, nabí­dek účas­ti na mar­ke­tingo­vých sou­tě­žích, výzku­mech a anke­tách, a to i elek­tro­nic­ký­mi pro­střed­ky (zejmé­na tele­fo­nic­ky, e‑mailem, pro­střed­nic­tvím SMS a MMS zpráv). Sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů udě­lu­je­te dob­ro­vol­ně, a to na dobu 10-ti roků a jste si vědom, že práv­ním zákla­dem zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je Zákon o ochra­ně osob­ních úda­jů. Osob­ní úda­je mohou být zpra­co­vá­vá­ny rov­něž Správ­cem pově­ře­ný­mi zpra­co­va­te­li za pou­ži­tí manu­ál­ních a auto­ma­ti­zo­va­ných způ­sobů zpra­co­vá­ní.
Pou­če­ní o Vašich prá­vech:
Požá­dá­te-li Správ­ce o infor­ma­ci ohled­ně zpra­co­vá­ní Osob­ních úda­jů, je Vám Správ­ce povi­nen tako­vou infor­ma­ci bez zby­teč­né­ho odkla­du poskyt­nout. Obsa­hem infor­ma­ce bude vždy sdě­le­ní o:
 • úče­lu zpra­co­vá­ní Osob­ních úda­jů;
 • osob­ních úda­jích, kte­ré jsou před­mě­tem zpra­co­vá­ní, včet­ně veš­ke­rých dostup­ných infor­ma­cí o jejich zdro­ji;
 • pova­ze auto­ma­ti­zo­va­né­ho zpra­co­vá­ní v sou­vis­los­ti s jeho vyu­ži­tím pro roz­ho­do­vá­ní, jestli­že jsou na zákla­dě toho­to zpra­co­vá­ní čině­ny úko­ny nebo roz­hod­nu­tí, jejichž obsa­hem je zásah do Vaše­ho prá­va a opráv­ně­ných zájmů;
 • pří­jem­ci, pří­pad­ně kate­go­ri­ích pří­jem­ců Osob­ních úda­jů.
Máte rov­něž prá­vo:
 • na pří­stup k Osob­ním úda­jům;
 • poža­do­vat opra­vu Osob­ních úda­jů v sou­la­du se Záko­nem o ochra­ně osob­ních úda­jů;
 • kdy­ko­li svůj sou­hlas odvo­lat písem­ným ozná­me­ním doru­če­ným do síd­la Správ­ce.
Pokud se domní­vá­te, že Správ­ce či zpra­co­va­tel pro­vá­dí zpra­co­vá­ní Osob­ních úda­jů v roz­po­ru s ochra­nou Vaše­ho sou­kro­mé­ho a osob­ní­ho živo­ta nebo v roz­po­ru se záko­nem, zejmé­na jsou-li Osob­ní úda­je nepřes­né s ohle­dem na účel jejich zpra­co­vá­ní, může­te:
 • požá­dat Správ­ce či zpra­co­va­te­le o vysvět­le­ní;
 • požá­dat, aby Správ­ce či zpra­co­va­tel odstra­nil tak­to vznik­lý stav;
 • se obrá­tit s pod­ně­tem na Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů.

Kupu­jí­cí sou­hla­sí se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů pro­dá­va­jí­cím, a to pro úče­ly rea­li­za­ce práv a povin­nos­tí z kup­ní smlou­vy

Zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů kupu­jí­cí­ho může pro­dá­va­jí­cí pově­řit tře­tí oso­bu, jakož­to zpra­co­va­te­le. Kro­mě osob dopra­vu­jí­cích zbo­ží nebu­dou osob­ní úda­je pro­dá­va­jí­cím bez před­cho­zí­ho sou­hla­su kupu­jí­cí­ho pře­dá­vá­ny tře­tím oso­bám.

Kupu­jí­cí dále sou­hla­sí, aby jeho e‑mailová adre­sa byla pře­dá­na za úče­lem zaslá­ní dotaz­ní­ku spo­ko­je­nos­ti pro­vo­zo­va­te­li inter­ne­to­vých strá­nek, spo­leč­nos­ti Heu­re­ka Shop­ping s.r.o., Karo­lin­ská 650/1, 186 00 Pra­ha 8 – Kar­lín, Čes­ká repub­li­ka, C 218977 vede­ná u Měst­ské­ho sou­du v Pra­ze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727.

Osob­ní úda­je budou zpra­co­vá­vá­ny po dobu trvá­ní úče­lu zpra­co­vá­ní. Osob­ní úda­je budou zpra­co­vá­vá­ny v elek­tro­nic­ké podo­bě auto­ma­ti­zo­va­ným způ­so­bem nebo v tiš­tě­né podo­bě neau­to­ma­ti­zo­va­ným způ­so­bem.

Kupu­jí­cí potvr­zu­je, že poskyt­nu­té osob­ní úda­je jsou přes­né a že byl pou­čen o tom, že se jed­ná o dob­ro­vol­né poskyt­nu­tí osob­ních úda­jů.

Cookies

Za úče­lem zvý­še­ní uži­va­tel­ské pří­vě­ti­vos­ti pou­ží­vá pro­dá­va­jí­cí pro pro­voz e‑shopu tzv. coo­kies — malé tex­to­vé sou­bo­ry, kte­ré jsou při návštěvě esho­pu ulo­že­ny v počí­ta­či návštěv­ní­ka e‑shopu pro ucho­vá­vá­ní a pří­le­ži­tost­né sle­do­vá­ní pohy­bu návštěv­ní­ků v e‑shopu. Zaklik­nu­tím infor­ma­ce o pou­ží­vá­ní coo­kies na úvod­ní strán­ce e‑shopu návštěv­ník sou­hla­sí s pou­ží­vá­ním coo­kies. Bliž­ší infor­ma­ce o coo­kies si může návštěv­ník pře­číst na odka­ze nachá­ze­jí­cím se hned ved­le zaklik­nu­tí. Návštěv­ník nemu­sí udě­lit sou­hlas s pou­ží­vá­ním coo­kies, v tako­vém pří­pa­dě však Pro­dá­va­jí­cí nemů­že zaru­čit plnou funkč­nost e‑shopu.

Coo­kies sou­bo­ry, kte­ré vyu­ží­vá­me ke zlep­še­ní kon­for­tu naku­po­vá­ní:

1. Face­book Pixel a coo­kies

1. sle­du­je akti­vi­tu návštěv­ní­ků na webu

2. návštěv­ní­ky iden­ti­fi­ku­je mezi uži­va­te­li Face­book

3. na zákla­dě akti­vi­ty uži­va­te­lům zob­ra­zu­je­me dal­ší rele­vant­ní rekla­mu 4. Zása­dy pou­ží­vá­ní Face­book coo­kies: https://www.facebook.com/policies/cookies/

2. Goo­gle AdWords

1. reklam­ní sys­tém uklá­dá návštěv­ní­kům naše­ho webu sou­bo­ry coo­kies

2. díky tomu vám může­me zob­ra­zo­vat rele­vant­ní per­so­na­li­zo­va­nou rekla­mu 3. Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů Goo­gle, Inc.: https://policies.google.com/privacy

3. Seznam Sklik

1. reklam­ní sys­tém uklá­dá návštěv­ní­kům naše­ho webu sou­bo­ry coo­kies

2. díky tomu vám může­me zob­ra­zo­vat rele­vant­ní per­so­na­li­zo­va­nou rekla­mu 3. Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů Seznam.cz, a.s. https://napoveda.seznam.cz/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ 4. Pro­hlá­še­ní Seznam.cz, a.s. k GDPR https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Vztah zalo­že­ný kup­ní smlou­vou se řídí čes­kým prá­vem.

9.2 Kup­ní smlou­va je archi­vo­vá­na pro­dá­va­jí­cím v elek­tro­nic­ké podo­bě a není pří­stup­ná.

9.3 Kon­takt­ní úda­je pro­dá­va­jí­cí­ho: adre­sa pro doru­čo­vá­ní Dia­man­to­vé svíč­ky, Na Návsi 83/68, 74714 Lud­ge­řo­vi­ce, adre­sa elek­tro­nic­ké poš­ty [email protected], tele­fon 725936629.

V Ost­ra­vě dne 25. 6. 2018

Puncovní značky

puncy_tabulka5

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com