Můj košík 0 items - 0 Kč 0

- Objed­náv­ka musí být při­ja­ta v obdo­bí od 16.12.2023 do 19.12.2023 do 10:00.
— Pokud objed­náv­ka nedo­ra­zí do Štěd­ré­ho dne z důvo­du na naší stra­ně nebo na stra­ně pře­prav­ce, poskyt­ne­me zákaz­ní­ko­vi sle­vo­vý kupón ve výši 50% z ceny objed­náv­ky.
— Nárok na sle­vo­vý kupón mají pou­ze objed­náv­ky, kte­ré byly řád­ně pře­vza­ty a zapla­ce­né, a to i v pří­pa­dě doru­če­ní po Štěd­rém dni.
— Sle­vo­vý kupón není poskyt­nut v pří­pa­dě, že doru­če­ní objed­náv­ky bylo zpož­dě­no z důvo­du na stra­ně zákaz­ní­ka.
— Pro uplat­ně­ní náro­ku na sle­vo­vý kupón nesmí zákaz­ník odstou­pit od kup­ní smlou­vy.

Pří­klad: Zákaz­ník, jehož objed­náv­ka za 2 000 Kč bez část­ky za dopra­vu a bal­né nedo­ra­zí včas kvů­li chy­bě na naší stra­ně nebo na stra­ně pře­prav­ce, obdr­ží sle­vo­vý kupón v hod­no­tě 1 000 Kč na příští nákup.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com